LLP-Erasmus

Uprzejmie informujemy, że Politechnika Wrocławska otrzymała fundusze na realizację mobilności SMS 2013/14 w wysokości 819 000 EUR. W wyniku rekrutacji wyłoniono 326 kandydatów na wyjazdy SMS.
LLP-ERASMUS to program edukacyjny Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest wsparcie współpracy międzynarodowej szkół wyższych, program umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi. 

Politechnika Wrocławska uczestniczy w programie LLP-ERASMUS od roku akademickiego 1998/1999. Stypendia programu LLP-ERASMUS są przyznawane w ramach jednego roku akademickiego i obejmują okres od trzech do dwunastu miesięcy. Wyjazd stypendialny zorganizowany w ramach programu LLP-ERASMUS odbywa się zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym dla danego kierunku, specjalności oraz typu i systemu studiów w PWr. Okres ten jest traktowany jako część programu studiów osoby wyjeżdżającej. Stypendysta programu nie traci statusu studenta PWr. Tym samym utrzymuje prawo do wszelkich świadczeń przysługujących studentom PWr (z wyjątkiem prawa do miejsca w domu studenckim).

Co roku wysokość stypendium oferowanego przez program zmienia się. W roku akademickim 2013/2014 wynosi ono od 300 do 420 euro miesięcznie. Kwota ta jest przeznaczona na częściowe pokrycie wydatków wynikających ze studiowania za granicą, jak np. opłaty za miejsce w domu studenckim, opłaty za kursy językowe, zakup pomocy naukowych, koszty podróży. W znacznej mierze koszty utrzymania za granicą stypendysta programu pokrywa z własnych środków. Nie ponosi natomiast opłat za studia na uczelni partnerskiej oraz korzysta ze wszystkich praw, jakie przysługują studentom danej uczelni.

Zajrzyj też na Giełdę Informacji Studentów Erasmusa, na której można znaleźć wypowiedzi stypendystów, zawarte w ankietach wypełnianych po powrocie z wymiany.

Pliki do pobrania: